You touched me, and my soul.

2008-11-29
日常生活

沉淪 says: hi
亞貝 says: hi
沉淪 says: 今次想問下英文
亞貝 says: 嗯
沉淪 says: 你不單止觸碰了我;還觸碰了我的心
英文點講
亞貝 says: 要文采d?
沉淪 says: 最好
亞貝 says: 咁要諗諗
沉淪 says: 或者係你觸碰我同意也觸碰到我的心
亞貝 says: 要內歛d 定感嘆d
沉淪 says: 同時
沉淪 says: 感嘆可能似樣d
沉淪 says: 無奈d得唔得
亞貝 says: 本身講果個人個性格有關
沉淪 says: 係我本人想講既
亞貝 says: 我有答案
沉淪 says: 係
亞貝 says: 但玩左少少標點
沉淪 says: 好呀
亞貝 says: You touched me, and my heart.
沉淪 says: 好!
沉淪 says: 如果唔係心係靈魂呢
亞貝 says: and my soul
沉淪 says: 心會唔會俗呢你覺得
亞貝 says: 俗唔俗要睇意境ga ma
亞貝 says: 睇下係邊用
亞貝 says: 不過用soul 點都係典雅d
沉淪 says: You touched me, my soul and my heart.<--咁樣呢
亞貝 says: 衰哂
沉淪 says: HO
沉淪 says: 果然
亞貝 says: 我笑左XDDD
沉淪 says: 哈哈哈
沉淪 says: 好老套
亞貝 says: 小學生
沉淪 says: 哈哈哈
亞貝 says: 死啦...好想拎個對話放上Blog
沉淪 says: 放囉
沉淪 says: 我ok
亞貝 says: 嗯
亞貝 says: 淨係要You touched me, and my soul.
沉淪 says: 嗯
亞貝 says: 記得要加ed 同埋個comma
沉淪 says: 我放左上facebook
亞貝 says: 變左you touch me and my soul 個氣勢會無哂
沉淪 says: 仲會凍晒
沉淪 says: 冷笑話一個
亞貝 says: 呢句又係好野 You open my door and light the sky above.
亞貝 says: 前後都用比喻
沉淪 says: light the sky above.中文點解呀
沉淪 says: 我英文真係小學生程度
亞貝 says: 照亮上方的天空
沉淪 says: 太粉紅色了
亞貝 says: 咁句野本身係好粉紅...但個意境唔算粉紅ga la
亞貝 says: 個意境仲要好legendary
沉淪 says: 中文,,,,
亞貝 says: 好傳奇性
亞貝 says: 唔知點講
沉淪 says: 明明地
沉淪 says: 不過刻意粉紅左小小
沉淪 says: 無左直接個震憾
亞貝 says: 嗯
沉淪 says: You touched me, and my soul.<--我鐘意依個夠直接
亞貝 says: 文學甚至藝就係d 咁ge 野...原來係一d 普通事又加d 野去比喻, 到你諗到個陣會覺得正, 唔係就咁講出黎會覺得無料
亞貝 says: 我都仲意...
亞貝 says: 好文采(逃)
沉淪 says:
亞貝 says: 但文采係另一樣野...玩文字上瀟灑
沉淪 says: 玩得高又係學問
沉淪 says: 唔係好易變小學生
沉淪 says: 好似我咁
沉淪 says:
亞貝 says: 知道點樣俗慢慢就知點樣雅
沉淪 says: 同意
沉淪 says: 只係我個人本身其實好老套
亞貝 says: (默)
沉淪 says: 呵呵呵