Gundam Battle Chronicle

2007-10-07
未分類

高等任有高lv機師...鎗林彈雨一齊夾擊放埋大招卻只見敵機左右閃爍尤似野鬼飄搖, 彈盡過後卻絲毫無損如見基拉飛鳥阿斯蘭

高等任只有高lv 機師...望似駕駛吉姆綠渣, 實則每個身手不凡, 閃躲射擊妨如本能反應無delay 落地奉旨無硬直尤如經驗玩家