handicap me

2007-02-04
handicap-me, 未分類

今日試左跛手ge 感覺....成隻前臂無左咁...個種感覺係上臂釣住一舊野咁...d 神經pulse會傳唔到去前面...好難講明白, 但都係奉勸想試ge 唔好試...

因為完全唔知發生咩事ge 關係, 初時真係驚...但過左唔夠4秒, 我ge 心態已經轉變為要接受現實, 既然已經跛左, 都要繼續生活, 又或者醫生會救得番, 要出街睇醫生之類ge 想法...(好快正常番)情緒出已經好多年無出現過大波動...但估唔到發生咁ge 事都移動唔到, 個人咁冷靜, 其實個心理生活係唔係好悶ge 呢...我都唔知lo...

如果要評價跛手的經驗...雖然係新, 但絕對係不令人感到甚麼正面情緒, 感覺係很大的缺失...